modne krawaty - sklep z krawatami

www.luxury4you.pl - sklep z krawatami (krawaty męskie) 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "www.luxury4you.pl".
§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.    Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.luxury4you.pl prowadzony jest przez firmę Promo-House S.C. T.Łukasik W.Łukasik, ul. Ułanów 21B, Kraków 31-450 (woj. małopolskie), REGON 120370787, NIP 734-32-03-189. Organem rejestrującym jest Urząd Miasta Kraków, woj. małopolskie. Numer telefonu/ faks: 0048 12 411-42-42. Adres poczty elektronicznej: sklep@luxury4you.pl.

2.    Definicje:
a)    Sklep internetowy – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem: www.luxury4you.pl,
b)    Sklep stacjonarny – sklep Sprzedawcy mieszczący się przy  ul. Ułanów 21B, Kraków 31-450 (woj. małopolskie),
c)    Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego,
d)    Sprzedawca –  firma Promo-House S.C. T.Łukasik W.Łukasik,
e)    Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę,
f)    Formularz rejestracji – dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający utworzenie Konta,
g)   Konto - oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Kupującego, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane Kupującego, w tym informacje o złożonych Zamówieniach,
h)   Formularz zamówienia - dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający złożenie Zamówienia,
i)    Zamówienie - oświadczenie woli Kupującego, stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą,
j)    Produkt - dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą, tj.: –
krawaty, apaszki oraz dodatki odzieżowe: spinki, paski, poszetki itp.,
k)   Dowód zakupu – paragon fiskalny lub faktura,
l)    Załącznik nr 1 – dołączony do Regulaminu dokument umożliwiający złożenie Zamówienia za pomocą: poczty elektronicznej e-mail lub faksu,
m)  Załącznik nr 2 - dołączony do Regulaminu dokument umożliwiający odstąpienie od umowy, o którym mowa w §7.

3.    Wypełnienie Formularza rejestracji oraz utworzenie Konta jest tożsame z zapoznaniem się Kupującego z treścią Regulaminu oraz jego akceptacją.

4.    Ogłoszenia, reklamy Sprzedawcy, cenniki i inne informacje o Produktach, podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

5.    Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.


§2. WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA

1.    Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2.    Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.

3.    Kupujący może wybrać jeden spośród następujących sposobów składania Zamówienia:
a)    złożenie Zamówienia poprzez wypełnienie Formularza zamówienia na stronie internetowej Sklepu internetowego www.luxury4you.pl
b)    złożenie Zamówienia drogą poczty elektronicznej – e-mail: www.luxury4you.pl (druk zamówienia można pobrać >tutaj<)
c)    złożenie Zamówienia za pomocą faksu na nr 0048-12-411-42-42 (druk zamówienia można pobrać >tutaj<).

4.    Zamówienia, o których mowa w pkt 3 niniejszego paragrafu, złożone w: dni powszednie po godzinie 15.oo,  soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy - będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

5.    Zamówienia przekazane do realizacji mogą być anulowane przez Kupującego do momentu wysyłki towaru. Przepis ten dotyczy wyłącznie Kupujących będących osobami fizycznymi. W przypadku pozostałych Kupujących Zamówienia nie mogą być anulowane.

6.    Średni czas realizacji Zamówienia (od złożenia do wysłania do Kupującego) wynosi: do 2 dni roboczych.

7.    W przypadku braku zamówionych Produktów w magazynie, Kupujący jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji Zamówienia niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 48 godzin.

8.    W sytuacji, o której mowa w powyższym punkcie, Kupujący może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia (do 14 dni) lub zrezygnować z zamówionego Produktu albo z całości Zamówienia.


§3. PŁATNOŚCI

1.    Ceny podane w Sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

2.    Do każdego Zamówienia dołączany jest Dowód zakupu (paragon fiskalny lub – na indywidualne życzenie klienta - faktura).

3.    Kupujący nie będący osobą fizyczną, w celu realizacji Zamówienia oświadcza, iż jest płatnikiem podatku VAT oraz upoważnia Sprzedawcę do wystawiania Dowodu zakupu bez podpisu odbiorcy.

4.    Wyboru płatności dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia. Kupujący może wybrać jeden z możliwych sposobów płatności:
a)    płatność za pobraniem,
b)    płatność przelewem na konto Sprzedającego,
c)    płatność gotówką (przy odbiorze towaru),
d)    płatność internetowa za pomocą systemu PAYU (więcej informacji na ten temat można znaleźć klikając >tutaj<).

5.    Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany cen Produktów.

6.    Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w powyższym punkcie, realizowane będą na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.


§4. DOSTAWA

1.    Kupujący może wybrać następujące sposoby odbioru zamówionych Produktów:
a)    dostarczenie Produktów na adres kupującego podany podczas składania Zamówienia przez firmę kurierską,
b)    dostarczenie Produktów na adres kupującego podany podczas składania Zamówienia przez firmy pocztowe, np. Pocztę Polską,
c)    odbiór osobisty,

2.    Wybór sposobu dostarczenia przesyłki dokonywany jest przez Kupującego podczas składania Zamówienia.

3.    Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami i zależą od wagi oraz rozmiarów przesyłki. Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki podczas składania Zamówienia.

4.    Koszty dostawy ponosi Kupujący.

5.    Kupujący zobowiązuje się do odebrania wysłanego Produktu.


§5. REKLAMACJA

1.    Zgłoszenie reklamacji Towarów powinno zostać:
a)    przesłane na adres:
PROMO-HOUSE
ul. Ułanów 21 B
31-450 Kraków
lub
b)    przesłane na adres e-mail: sklep@luxury4you.pl
2.    Zgłoszenie reklamacji może nastąpić m.in. poprzez wypełnienie formularza reklamacji dostępnego na stronie internetowej sklepu: internetowego http://www.luxury4you.pl/p,odstapienie_od_umowy,page.php.
3.    Reklamacja Towaru zostanie rozpatrzona do 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji towaru Klient zostanie powiadomiony drogą mailową lub telefoniczną.
4.    Sprzedawca informuje Klienta o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji Towarów, m.in. poprzez złożenie przez Klienta po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.
5.     Zgłoszenie reklamacji odbywa się w trybie i na zasadach opisanych szczegółowo w zamieszczonej pod adresem internetowym Sklepu procedurze Składanie Reklamacji >.


§6. ZWROT ZAKUPIONEGO TOWARU

.    Z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej, Klient, który jest konsumentem, może zwrócić zakupiony w Sklepie Towar bez podania przyczyny i ponoszenia
kosztów składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
Uprawnienie to Klient może zrealizować w ciągu 14 dni od otrzymania Towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru w trybie wskazanym w niniejszym ustępie, Klient jest zobowiązany do  zwrotu Towaru Sprzedawcy w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru, zgodnie z zamieszczoną pod adresem internetowym Sklepu procedurą Zwrot Towaru > .
2.    W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów, umowę sprzedaży Towaru uznaje się za niezawartą.
3.    Bezpośrednie koszty zwrotu Towaru ponosi Klient. Sprzedawca ponosi koszty zwrotu Towaru wyłącznie w przypadku uprzedniego wyrażenia przez Sprzedawcę zgody na poniesienie innych niż bezpośrednie koszty zwrotu Towaru
4.    Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach określonych szczegółowo w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, m. in. w osobą odniesieniu do umów:
a.    o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b.    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
c.    w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
5.    W przypadku, gdy Klient wykonuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru po zgłoszeniu żądania rozpoczęcia świadczenia przez Sprzedawcę usługi przed upływem terminu na odstąpienie od umowy, Klient będzie zobowiązany do zapłacenia za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.
6.    Sprzedawca zwraca Klientowi należność za odesłany przez Klienta Towar w ciągu 14 dni, licząc od dnia doręczenia Sprzedającemu oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towarów. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem zwracanych Towarów lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania zwracanych Towarów.
7.    Odstąpienie od umowy sprzedaży Towaru może zostać dokonane poprzez wypełnienie formularza odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru dostępnego na stronie internetowej: http://www.luxury4you.pl/p,odstapienie_od_umowy,page.php.

&7. POLITYKA  PRYWATNOŚCI


1.     Dokonując rejestracji w Sklepie - Kupujący dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zachowując prawo do wglądu, poprawy i usunięcia ich z bazy.

2.    Administratorem danych osobowych dotyczących Zamawiających jest Promo-House S.C. T.Łukasik W.Łukasik, ul. Ułanów 21B, Kraków 31-450
(woj. małopolskie), REGON 120370787, NIP 734-32-03-189.

3.    Administrator przestrzega zasad ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r.

4.    Dane osobowe, przetwarzane są wyłącznie w celu zawarcia i realizacji przedmiotowej transakcji oraz działań marketingowych i nie będą udostępnione innym podmiotom z wyjątkiem podmiotów uprawnionych zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi.

5.  Administrator danych osobowych informuje niniejszym o prawie osoby udostępniającej swoje dane do wglądu do danych oraz ich poprawiania zgodnie z art. 32 – 35 ustawy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe Klientów oraz ich adresy e-mail nie są udostępniane podmiotom trzecim, za wyjątkiem: firm pośredniczących w transakcjach płatniczych, dla których dane te są niezbędne do realizacji płatności oraz dostawców, dla których dane te są niezbędne do dostarczenia przesyłki.

6.    Klienci, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji o nowościach i promocjach, tą samą drogą otrzymują wiadomości z aktualnym wydarzeniami w Sklepie. Z usługi  newsletter można zrezygnować w dowolnym momencie wysyłając maila z informacją o rezygnacji.

7.     Pytania dotyczące ochrony prywatności należy kierować na adres e-mail: sklep@luxury4you.pl


§8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.    Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze Sklepu internetowego spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

2.    Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany obowiązują z chwilą ich ogłoszenia na stronie internetowej Sklepu internetowego.

3.    Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w powyższym punkcie, będą realizowane na zasadach obowiązujących w
momencie ich składania.

4.    Zwroty Produktów wysyłane na koszt Sprzedawcy lub za pobraniem nie będą przyjmowane.

5.    W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.).

6.    Regulamin wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia go na stronie internetowej Sklepu.
darmowa dostawa przy zakupach powyżej 180zł
 
L
Share on Google+
  facebook luxury4you.pl  youtube - maxkrawat  twitter blog - krawaty